Vaaliteemat

 

Hyvä arki lähimmäiselle

 

Nykyään ongelmia ovat monimuotoisempi ja syvempi yhteiskunnan kahtiajako, eriarvoistuminen, syrjäytyminen ja yksinäisyys. Ennaltaehkäisevän työn merkitystä on korostettava.

 

Forssa tarvitsee selkeän suunnan, joka turvaa tuleville sukupolville edellytykset hyvään ja tasapainoiseen elämään. Tarvitsemme lähimmäisystävällisen kunnan jossa otetaan vastuuta paitsi itsestä, niin myös muista ihmisistä ja ympäristöstä. Itsekkyyden sijaan tarvitaan enemmän yhteisöllisyyttä sekä huolenpitoa heikoimmista ja lähimmäisistä ihmisistä. Oikeudenmukaista ja välittävää Forssaa ei synny, ellei jokainen meistä ota valinnoissaan huomioon lähimmäisistään niin lähellä kuin kaukanakin.

 

Lapset ja nuoret kaipaavat aikuisten rakastavaa huolenpitoa, jonka parhaana lähtökohtana on oma hyvinvoiva perhe. Kalliilta ongelmien korjaamistoimilta vältytään, jos annetaan apua ja ohjausta ajoissa.

 

Itsekäs elämäntapa on johtanut velkaantumiseen. Toimintoja ei voi rahoittaa pelkästtään lainavaroin. Lainatkin on joskus maksettava takaisin. Menot on vain sopeutettava tuloihin.

 

”Byrokratiakirnun” sijasta kunnan tulee olla ihmisiä ja yrityksiä palveleva talousalue. Päätöksenteko on saatava lähemmäksi kuntalaisia. Kuntalaiset pitää ottaa mukaan vaikuttamaan oman lähiympäristön palveluja koskeviin asioihin kuten suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon.

 

Ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia on edistettävä. Liian usein ihmisoikeuksien kunniottamista vaaditaan vain, jos omat edut eivät siitä kärsi.

 

 

Kehitysvammaisten asuminen

 

Tämä vuosikymmen tulee olemaan merkittävä kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja lähiyhteisöön liittymisen kannalta.

 

Perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa yksilöille turvatut perusihmisoikeudet määrittelevät keskeiset tavoitteet asumisohjelman toteuttamiselle Suomessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikla 19 edellyttää, että vammaisilla henkilöillä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä.

 

Valtioneuvosto teki 21.1.2010 merkittävän päätöksen kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen palveluiden järjestämiseksi vuosina 2010-2015. Valtioneuvosto on päättänyt myös ohjelman toteuttamisesta.

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen.

 

Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan kunnan tulee ottaa kehitysvammaisten uuden asumisyksikön suunnittelu ja rakentaminen kiireelliseksi kehittämiskohteeksi.

 

Kehitysvammaisten asuntojen rakentamista tuetaan merkittävästi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoituksen myötä. Lisäksi muun muassa Raha-automaattiyhdistys RAY rahoittaa asuntojen hankintaa ja rakentamista.

 

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuden piiriin kuuluvia palveluja. On vältettävä investointeja niihin palveluihin, jotka ylläpitävät laitoskulttuuria sekä asumiskeskittymiä erilaisille tukea tarvitseville ryhmille.

 

On tärkeää, että toimivalla ja laadukkaalla asumisyksiköllä tuetaan perheiden jaksamista. Tavoitteena on taata jokaiselle lapsuudenkodista tai laitoksesta muuttavalle asunto omassa kotikunnassa.

 

Ihmisoikeusnäkökulma on liian pitkään unohtunut erityisryhmien palveluja järjestettäessä. Syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämisen turvaaminen on taattava jokaiselle.